Ποιοτικοί έλεγχοι υλικών κατασκευών

Έλεγχοι οι οποίοι σε συνδυασμό με τη στατική μελέτη μας δίνουν την γνώση σχετικά με την ακεραίοτητα της κατασκευής όπως είναι ή πριν τις παρεμβάσεις/προσθήκες

Λίστα προσφερόμενων ελέγχων


Κρουσιμέτρηση

Έλεγχος αντοχής πυρήνων σκυροδέματος

Εντοπισμός και μέτρηση οπλισμού στοιχείων Ο.Σ.

Ο ποιοτικός έλεγχος σκυροδέματος χρησιμοποιείται για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένου του προσδιορισμού της αποτελεσματικότητας, της ανθεκτικότητας και της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας. Τα αποτελέσματα των δοκιμών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εκτιμηθεί εάν μια κατασκευή πρέπει να επισκευαστεί ή εάν η αν είναι επαρκής ως έχει. Ακολουθεί μια λίστα με τις μεθόδους δοκιμών που προσφέρουμε στους πελάτες μας, μαζί με μια σύντομη εξήγηση για το πώς λειτουργούν.


Λίστα προσφερόμενων ελέγχων


Κρουσιμέτρηση

Αυτή η δοκιμή χρησιμοποιεί ένα εργαλείο που ονομάζεται σφυρί Schmidt για να προσδιορίσει την επιφανειακή σκληρότητα μιας περιοχής σκυροδέματος. Το σφυρί έχει κεφαλή συνδεδεμένη με ελατήριο που ολισθαίνει σε ένα πλαίσιο εμβόλου. Ο μηχανισμός ελατηρίου αναγκάζει την κεφαλή του σφυριού να προσκρούσει στο σκυρόδεμα κατά τη διάρκεια της δοκιμής, η οποία στη συνέχεια αναπηδά. Αυτή η αναπήδηση υπολογίζεται και εκτιμάται η σκληρότητα της επιφάνειας του σκυροδέματος, μια ποσότητα η οποία σχετίζεται με την αντοχή του σκυροδέματος σε θλίψη.

Έλεγχος πυρήνων σκυροδέματος

Η δοκιμή των πυρήνων είναι η πιο άμεση μέθοδος προσδιορισμού της αντοχής σε θλίψη του σκυροδέματος σε υπάρχουσες κατασκευές. Παράλληλα εξάγονται και άλλα στοιχεία όπως ο βαθμός ενανθράκωσης και το PH του σκυροδέματος. Είναι μια καταστροφική δοκιμή καθώς οι πυρήνες τρυπιούνται απευθείας από μέλη σκυροδέματος.. Τα ακόλουθα είναι τα βασικά βήματα στη μεθοδολογία αξιολόγησης για τη μέτρηση της αντοχής του σκυροδέματος χρησιμοποιώντας πυρήνες:

  • Εκπόνηση σχεδίων για την έρευνα
  • Κύρια διάτρηση
  • Δοκιμή πυρήνων στο εργαστήριο
  • Αναγνώριση και ερμηνεία των αντοχών των πυρήνων

Παρόμοιες μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τοιχοποιία για την εκτίμηση της αντοχής σε θλίψη .

Εντοπισμός και μέτρηση οπλισμού στοιχείων Ο.Σ.

Η συσκευή που χρησιμοποιείται λειτουργεί ανιχνεύοντας αλλαγές σε ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που προκαλούνται από χαλύβδινες ράβδους ενσωματωμένες σε σκυρόδεμα. Ο πομποδέκτης κυμάτων σαρώνει το στοιχείο Ο.Σ. σε κάθετες σε παράλληλες λωρίδες σε μια επίπεδη επιφάνεια. Η συσκευή εκτιμά τον οπλισμό, την επικάλυψη του σκυροδέματος, την διάμετρο και την απόσταση των ραβδών.

Scroll to Top
Scroll to Top